Баннерный обмен ABN

Подвоєння приголосних

Подвоєння відбувається у таких випадках:

1. Коли збігаються два однакових приголосних:

а) на межі двох префіксів, наприклад: возз'єднання, возз'єднаний, возз'єднати, возз'єднано, ввігнутий, ввігнути, ввігнуто;

б) на межі префікса й кореня, наприклад: віддаль, віддзеркалення, піддашшя, беззбитковий, беззаконний, роззброїти, оббігати, ввіч, вважати, ввічливий, вводити, переддень;

в) на межі кореня та суфікса, наприклад: корінний, законний, годинник, туманний, денний;

г) на межі двох суфіксів, наприклад: письменник, іменник, прийменник (але священик);

д) на межі дієслівної основи та постфікса -ся, наприклад: зрісся, вознісся, пасся, розрісся, піднісся;

є) на межі двох частин складноскорочених слів, наприклад: військком (військовий комісар), деффак (дефектологічний факультет), міськком (міський комітет), страйкком (страйковий комітет), юннат (юний натураліст).

2. У збільшувально-підсилювальному суфіксі -енн-, наприклад: здоровенний, силенний, численний.

3. У прикметниках із наголошеними суфіксами -анн(ий), -ян-н(ий), -енн(ий), наприклад: невблаганний, несказанний, незрівнянний, здійсненний, нескінченний.

4. У прикметниках на -енн(ий), -янн(ий) старослов'янського походження, наприклад: благословенний, блаженний, огненний, священний, мерзенний, спасенний, божественний, окаянний (але: свячений, хрещений).

5. В іменниках і прислівниках, утворених від прикметників із подвоєнням нн, наприклад: невинність, невпинність, здійсненність, численність, старанність, непримиренність, невблаганність; несказанно, невпинно, невинно, нездійсненно, численно, старанно, непримиренно, невблаганно, а також старослов'янського походження: богоявлення, вознесення, воскресення, спасіння, усікновення, успення та под.

6. У таких словах, як: бовван, гаття, лляний, овва, панна, ссати.

Увага! Подвоєння зберігається у похідних від наведених слів, наприклад: корінник, мерзенно, міськкомівський, юннатівський, бовваніти, бовваніє, лляна (-не, -ні), панночка, ссавець (-вці) та под.

категорія: реферати / правила правопису / Подвоєння приголосних