Баннерный обмен ABN

Написання прізвищ і географічних назв

Правопис українських прізвищ і географічних назв підпорядковується загальним правилам української орфографії. Іншомовні прізвища і географічні назви вимагають знання окремих правил про написання їх українською мовою. Ці правила пов'язані з передачею на письмі звуків [є], [є], [и], [і], написанням м'якого знака, апострофа, написанням закінчень.

1. Російська буква "е" (польськ. іе, болт., серб., чеськ. е), яка стоїть після літер, що позначають приголосні звуки, передається українською буквою є і вимовляється звук [є]: Первенцев, Чехов, Алексін, Лєрмонтов, Демарчек, Станкевич, Чапек.

2. Російська буква "е" передається через "є"

а) на початку слова: Єгоров, Ємельянов, Єлізаров;

б) у середині слова після букви, що позначає голосний звук: Благоєв, Сергєєв, Достоєвський;

в) у суфіксах -єв, -єєв після літери, яка позначає приголосний звук (крім шиплячих і ц): Коренєв, Губарєв, Зуєв, Берендеєві), Мойсєєв(о), Фєдосєєв(о), але: Плєщеєв, Бестужев, Куйбшиєв, Кричев, Румянцев, Мальцев, Татищево, Карцев(о);

г) при роздільній вимові: Астаф'єв, Григор'єв, Пир'єв, Юр'єв-Польський;

д) у коренях слів, якщо в українському спорідненому слові виступає і Бєлов (бо білий), Лєсков (бо ліс), Рєпін (бо ріпа), Сєров (бо сірий), але: Лебедєв, Каменєв.

3. Російська буква "е" передається:

а) сполученням йо на початку спова і після голосного (Йолкіна, Бугайов), а також після б, п, в, м, ф при роздільній вимові (Соловйов, Муравйов);

б) сполученням ьо в середині слів після літер на позначення м'яких приголосних: Журавльов, Сельодкін. Коли прізвище походить із спільних основ для української і російської мов, то є передається через є: Семенов, Федоров, Артемов;

в) через о - під наголосом та після букв ч, щ: Лихачов, Трубачов, Храпачов, Грачов, Рогачов(о), Пугачов(о), Плющов.

4. Українська буква "и" завжди пишеться на місці російської букви "ы": Мартинов, Чаплигін, Толстих, Черних.

5. Російський звук "и" (польськ. і, чеськ. і, болт, і серб, и) передається так:

а) буквою "і" на початку слова і в середині після літер, що позначають приголосні: Істрін, Ісаєв, Ільюшин, Пушкін, Ларін;

б) буквою "ї" після літери на позначення голосного та при роздільній вимові: Воїнов, Воїнський, Ільїн, Захар'їн, Мар'їн(о);

в) літерою "и" після ж, ч, щ, щ і ц: Живков, Гаршин, Гришин, Мишин, Жигалов(о), Житков(о), Тушино, Шишкін;

г) "и" пишеться, якщо прізвище (географічна назва) утворене від спільних для української та інших слов'янських мов основ: Данилов. Тихомипов, Писарєв, Грибоєдов, але: Калінін, НікШн, Ніколаєв, Філіппов;

д) у суфіксах -ик, -ич, -ищ, -иц: Новиков, Сальников, Гнєдич, Григорович, Савич, Караджич, Ягич, Митищі, Рибниця.

6. М'який знак пишеться:

а) після букв, що позначають м'які приголосні [д], [т], [зі [сі [ці М» [я] перед я, ю, є (Третьяков, Ульянов, Ільюшин, Ананьєв) та перед твердими приголосними (Кольцов, Ольхов(ка), Коньков, Коськін, Дятькін(о);

б) у суфіксах -ськ(ий), -зьк(ий), -цьк(ий): Одоєвський, Дворецький, Баратинський, Заболоцький, Жуковський.

7. Апостроф пишеться після б, п, в, м, ф, к, р, а також після префіксів, які закінчуються на приголосний звук: Аляб'єв, П'ятов, Лук'янов, Юр'єв, Об'єздово;

8. Прикметникові прізвища з закінченням на -ый передаються через -ий після букв, що позначають тверді приголосні (Бєлий, Гартний, Неєдлий), а після м'яких приголосних - через -Ш: Крайній.
Закінчення -ой у прізвищах залишаєшся без змін: Трубецьксй, Толстой, Донськой, Крамськой, Полевой.

9. Прикметникові закінчення географічних назв на -ые, -ие передаються через "і": Чисті Пруди, Великі Луки.

Вправа для приклада

Драчов, Сьомкін, Єгорушкін, Дьомушкін, Дементьєв, Карасьов, Огарьов, Ткачов, Нікітін, Голіцин, Алексін, Тімірязєв, Купрін, Бунін, Левітан, Ржев, Малишев, Аракчеєв, Столипін, Прокоф'єв, Заблоцький, Висоцький, Доронін, Чикін, Авдєєв, Зоркін, Техменєв, Нелюбін, Козін, Єгоров, Кир'янов, Черкасов, Черних, Муртазаєв, Цвєтков, Шевцов, Каверзнєв, Васильєв, Куравльов, Єльцин, Яковлєв, Сичов, Малухін, Сильнов, Єрмаков, Акимов, Мальков, Вересков.

категорія: реферати / правила правопису / Написання прізвищ і географічних назв